فناوری اطلاعات و ارتباطات

سامانه گستر رشد

ترنچر حفاری فیبر نوری
بهزاد بیک زاده - رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات سامانه گستر رشد
بهنام بیک زاده - مدیرعامل شرکت مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات سامانه گستر رشد
بهروز کوثری - مدیر دپارتمان نرم افزار شرکت مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات سامانه گستر رشد
بهروز بیک زاده - مدیر دپارتمان فروش تجهیزات شرکت مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات سامانه گستر رشد
مهدی قارداش پور - رئیس توسعه نرم افزار شرکت مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات سامانه گستر رشد
ماندانا نعمتی - کارشناس امور مالی و پیگیری های ویژه شرکت مهندسی فناوری اطلات و ارتباطات سامانه گستر رشد

بهزاد بیک زاده
​​​​​​​
جایگاه سازمانی : رئیس هیات مدیره 
سمت : مدیر دپارتمان زیرساخت
تحصیلات :لیسانس مهندسی کامپیوتر
گرایش فنی : مدیریت فناوری اطلاعات - شبکه های فیبرنوری - توسعه نرم افزار 

بهنام بیک زاده
​​​​​​​
جایگاه سازمانی : نائب رئیس هیات مدیره 
سمت : مدیر عامل
تحصیلات :لیسانس مهندسی کامپیوتر
گرایش فنی : مدیریت فناوری اطلاعات - شبکه های فیبرنوری - توسعه نرم افزار 

بهروز بیک زاده

جایگاه سازمانی : دپارتمان بازرگانی
سمت : مدیر دپارتمان فروش تجهیزات
تحصیلات :لیسانس مهندسی کامپیوتر
گرایش فنی :سخت افزار - مدیریت فروش - بازرگانی 

بهروز کوثری

جایگاه سازمانی : عضو هیات مدیره
سمت : مدیر دپارتمان نرم افزار
تحصیلات:فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر
گرایش فنی :تحلیل توسعه پیاده سازی سامانه های نرم فزاری

مهدی قارداش پور

جایگاه سازمانی : دپارتمان نرم فزار
سمت : رئیس توسعه نرم افزار
تحصیلات :لیسانس مهندسی کامپیوتر
گرایش فنی :تحلیل توسعه پیاده سازی سامانه های نرم افزاری

علیرضا نعمتی پایدار

جایگاه سازمانی : دپارتمان مالی و اداری
سمت : مدیر دپارتمان مالی
تحصیلات:لیسانس حسابداری

گرایش فنی :امور مالی و اداری 

ماندانا نعمتی پایدار

جایگاه سازمانی : دپارتمان مالی و اداری
سمت : کارشناس امور مالی وپیگیری های ویژه
تحصیلات :لیسانس مهندسی مواد
گرایش فنی : امور مالی و اداری

علی اصغر محمدی

جایگاه سازمانی : دپارتمان مالی و اداری
سمت : کارشناس امور اداری و تدارکات
تحصیلات: لیسانس مهندسی الکترونیک

گرایش فنی :امور حقوقی و اداری 

علی نهرور

جایگاه سازمانی : دپارتمان زیرساخت
سمت : کارشناس فیبر نوری
تحصیلات :لیسانس مهندسی IT
گرایش فنی : توسعه شبکه های فیبر نوری و امنیت شبکه 

فرهاد بیگ میرزایی

جایگاه سازمانی : دپارتمان نرم افزار
سمت : کارشناس توسعه نرم افزار
تحصیلات: لیسانس مهندسی کامپیوتر

گرایش فنی :توسعه و پیاده سازی سامانه های نرم افزاری

جواد کریمی .

جایگاه سازمانی : دپارتمان زیرساخت
سمت : کارشناس اپتیکال فیبر نوری
تحصیلات :لیسانس مهندسی مخابرات
گرایش فنی : پسیو شبکه های مخابراتی

علیرضا تاجی

جایگاه سازمانی : دپارتمان زیرساخت
سمت : سرپرست کارگاه پروژه فیبر
تحصیلات: لیسانس مهندسی کامپیوتر

گرایش فنی : پسیو شبکه های مخابراتی

کاظم عبدالهی

جایگاه سازمانی : دپارتمان زیرساخت
سمت : کارشناس عملیات سیویل
تحصیلات :فوق لیسانس مهندسی معماری
گرایش فنی : عملیات ابنیه توسعه شبکه

مصطفی عباسی

جایگاه سازمانی : دپارتمان نرم افزار
سمت : کارشناس توسعه نرم افزار
تحصیلات: فوق دیپلم کامپیوتر

گرایش فنی : توسعه و پیاده سازی سامانه های نرم افزاری

عادل حسینی

جایگاه سازمانی : دپارتمان زیرساخت
سمت : کارشناس شبکه
تحصیلات :لیسانس مهندسی کامپیوتر
گرایش فنی :  شبکه های کامپیوتری

محمد شیرعلی زاده

جایگاه سازمانی : دپارتمان نرم افزار
سمت : کارشناس توسعه نرم افزار
تحصیلات:فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر

گرایش فنی : توسعه و پیاده سازی سامانه های نرم افزاری

محمد گریوانی

جایگاه سازمانی : دپارتمان زیرساخت
سمت : کارشناس عملیات سیویل
تحصیلات :فوق لیسانس مهندسی عمران
گرایش فنی :  عملیات ابنیه توسعه شبکه

محسن حسینی

جایگاه سازمانی : دپارتمان زیرساخت
سمت : مسئول آماد و پشتیبانی
تحصیلات: فوق دیپلم مکانیک

گرایش فنی : خدمات